glaucoma

Què és el Glaucoma?

És una de les principals causes de ceguesa del nostre pais. Consisteix en la elevació de la presió intraocular (PIO), degut a un drenatge insuficien del humor acuós de l'ull. Al presionar aquest en el nervi óptic es poden produïr pèrdues de visió irreversibles.

Com es manifiesta?

Excepte en l'atac agut, que és molt doloròs, el glaucoma crónic no causa simptomatologia. Ocasiona una pèrdua inicial de la visió en zones dela àrea central del camp visual, que en les seves primeres fases acostumen a ser pasades per alt pel pacient.

Existeix tractament?

Si, l'objectiu del mateix es disminuïr la PIO. Es tracta médicament mitjançant gotes. Amb el temps es pot precisar cirugía.

Com s'opera?

Hi ha diferents técniques segons la evolució i el tipus de glaucoma. Con a tractament no invasiu i ambulatori està la Trabeculoplastia amb Láser de Argó (recomena en casos de glaucoma crónic de angle obert) i la Iridotomia amb Làser de ND.YAG (per al galucoma d'angle estret). Com a técniques quirúrgiques, per als casos més Excepte en l'atac agut, que és molt doloròs, el glaucoma crónic no causa simptomatologia. Ocasiona una pèrdua inicial de la visió en zones dela àrea central del camp visual, que en les seves primeres fases acostumen a ser pasades per alt pel pacient. avançats, tenim la Trabeculectomia i, la més recient, la Escleroctomia profunda no perforant. Totes dues redueixen la PIO creant vies d'escape controlades per al humor acuós.

Es recupera de nou tota la visió després de la cirurgia?

Les lesions produïdes per glaucoma no tenen cura. Per aixó, si es tenen antecedents familiars, més de 40 anys, miopia, diabetis, hipertensió arterial o alteracions cardiovasculars, entre d'altres, és recomendable d'acudir anualment a controls amb l'oftalmòleg. Els ulls són per a tota la vida, val la pena buscar la seguretat d'un centre experimentat