Normés d'ús

Les presents Normes d'ús regulen l'ús de la pàgina d'Internet www.armandoptics.com (en endavant el "lloc web"), el seu contingut i la prestació de serveis que, si escau LOUIS ARMANND OPTICS, SL, amb domicili en Avda . Madrid, 161, 08028 Barcelona, amb CIF B-59.562.702 (en endavant, indistintament, AO) posa o posi a disposició dels Usuaris d'Internet.

Els Usuaris del lloc web hauran d'observar qualsevol instrucció que AO imparteixi, bé a través de correu electrònic de www.armandoptics.com o de personal degudament autoritzat.

Si és el cas, únicament podran utilitzar, i/o contractar, els Serveis o Productes oferts a través de www.armandoptics.com, persones físiques majors d'edat, o persones jurídiques a través d'apoderat o representant legal de la companyia.

 

Objecte 

Les presents Normes d'Ús (en endavant, les "Normes") tenen per objecte regular l'ús i salvaguardar la protecció dels Usuaris (d'ara endavant, "l'Usuari" o els "Usuaris") a la pàgina web anomenada sota la URL www.armandoptics.com (d'ara endavant, www.armandoptics.com "o" la pàgina ") i les diferents Àrees, Serveis o Productes disponibles a través de la present pàgina (en endavant" els Serveis ").
 
L'accés i navegació per www.armandoptics.com, i / o l'ús dels Serveis en aquesta oferts, implica que l'Usuari accepta cadascuna de les clàusules en la versió publicada per AO de les presents normes en el moment mateix en què el usuari accedeixi a www.armandoptics.com. Per això, l'Usuari ha de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina.

DE LA MATEIXA MANERA L'ACCÉS I/O ÚS DE DETERMINATS SERVEIS, PROPIS O DE TERCERS ENTITATS, OFERTS ALS USUARIS A TRAVÉS DE www.armandoptics.com I GESTIONATS PER AO POT ESTAR SOTMÈS A CERTES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ, O NORMES D'ÚS ADDICIONALS , QUE, DEPENENT DELS CASOS, SUBSTITUEIXEN, MODIFIQUEN I/O COMPLETEN AQUESTES NORMES D'ÚS, PEL QUE, L'USUARI, AMB ANTERIORITAT A L'ACCÉS I/O ÚS DE DITS SERVEIS I CONTINGUTS, HA DE LLEGIR I ACCEPTAR.

 

Condicions d'ús i acceptació 

L'accés i utilització d'aquest lloc Web atribueix la condició d'usuari, i implica per part dels Usuaris la plena acceptació de les presents condicions d'ús, així com aquelles particulars que s'estableixin per a determinats Serveis que complementaran a aquestes, comprometent-se a utilitzar el lloc web i els Serveis de conformitat amb la Llei, les presents Normes d'ús, les condicions particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Les pàgines de www.armandoptics.com poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent aquelles que es troben en àrees tancades, o que exigeixen la inscripció en un registre d'usuaris, el que implica l'emplenament del corresponent "registre d'Usuari", que s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions que ho regulin.

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la utilització de determinats Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a AO, permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'Usuari, no sent responsable AO dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la informació que faciliti.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Normes d'ús, lesius dels drets i interessos de tercers que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d'AO, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L'usuari es compromet a utilitzar correctament els continguts posats a la seva disposició en el lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, les presents normes d'ús, les condicions particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments, ús i instruccions posades en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i en particular es compromet a abstenir-se de:

 • Suprimir, manipular o de qualsevol altra forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets d'AO o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement;

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

 • Obtenir, i fins i tot intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o , en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet.

 

Introducció d'hiperenllaços

Els Usuaris, i totes aquelles persones que tinguin intenció d'establir un hiperenlance entre la seva pàgina web o portal i el lloc web www.armandoptics.com hauran de complir les següents condicions:

 • L'hiperenllaç únicament permetrà l'accés al homepage o pàgina d'inici del lloc web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

 • No es crearà un frame sobre les pàgines Web del lloc Web;

 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web del lloc web i els Servei de fòrums subministrats;

 • No es donarà a entendre per cap manera que AO ha autoritzat l'hiperenllaç, o que ha assumit d'alguna manera els Serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç;

 • A excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap signe distintiu, dels reconeguts per la legislació vigent, dels quals sigui titular AO, llevat que hagi estat expressament autoritzat per aquest;

 • La pàgina web en què s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà Continguts contraris a qualssevol drets de tercers, ni contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral o als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic.

 

AO

La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, arxius d'àudio i vídeo, botons, logotips arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts són propietat d'AO o de tercers, i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual. Així mateix, i sense perjudici del que s'ha dit, el contingut del lloc web té la consideració de programa d'ordinador i li és d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Pel fet de l'accés que l'usuari realitza al lloc web no poden entendre cedits al mateix cap dels drets d'explotació que existeixin, o puguin existir sobre aquests usos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del lloc Web.

 

Limitació de responsabilitat

AO exclou, amb tota l'extensió que permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa ocasionats en la navegació per la pàgina www.armandoptics.com o en l'ús dels serveis a través de la pàgina oferts, deguts a:

 • Presència de virus, o la presència d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris;

 • El correcte funcionament dels dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre altres, banners i botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers. La instal·lació d'aquests dispositius tècnics té per únic objecte facilitar als Usuaris, la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet;

 • La transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

 • Manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al lloc web i als Serveis, a la fal·libilitat del lloc web i dels Serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l'accés a les diferents pàgines web del lloc o aquelles des de les quals es presten els Serveis; La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats;

 • La utilització dels Serveis i dels Continguts per part dels Usuaris, o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres usuaris;

 

Política de privacitat

 • Navegació anònima a través del lloc web: AO només obté i conserva la següent informació sobre els usuaris del seu lloc web:

 • El nom de domini del proveïdor que els dóna accés a la xarxa.

 • La data i hora d'accés al AO.

 • L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix a AO.

 • El nombre d'usuaris diaris de cada secció.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 • Navegació amb cookies: AO no utilitza cookies ni qualsevol altra aplicació que permeti l'obtenció de dades personals sense el consentiment de l'Usuari. 

 • Dades personals: A l'efecte del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, AO informa a l'Usuari que hi ha fitxers automatitzats o no automatitzats, creats per la nostra empresa, que es troben sota la responsabilitat d'aquesta empresa , amb les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació per AO (en el moment del seu registre com a Usuari o quan sol·liciti algun dels Serveis als quals es té accés a través del web), els quals seran tractats amb l'exclusiva finalitat de poder gestionar la prestació dels serveis i la relació amb els Usuaris, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès.

En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'Usuari ens presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat per aquest mitjà. La informació facilitada no és utilitzada per a cap altra finalitat.

AO es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia , compleix amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.

Respecte a la informació que, si escau, sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-AO el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Finalment, AO l'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic: lopd@travellersbook.net.

En el cas de cancel·lació i revocació per part de l'interessat del seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades de caràcter personal, AO podrà resoldre la prestació del servei que fos en el cas en què aquestes dades fossin necessaris per a una òptima prestació del servei .

Durada, modificació i suspensió dels Serveis

AO, es reserva la facultat de suspendre els Serveis quan ho consideri pertinent, per millorar el seu Servei i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la pàgina web o qualsevol aspecte substancial de la mateixa, o els seus condicions d'operativitat, tècniques i d'ús.

Legislació aplicable i jurisdicció competent 

Les presents normes d'ús i totes les relacions que s'estableixin entre AO, es regiran pel que estableix la legislació espanyola. AO i l'Usuari, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi oa qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

® LOUIS ARMANND OPTICS, S.L.